2024 July 25, Thursday
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2016. évi határozatok
08
May 2014
PDF
Print
E-mail

1/2016. (II. 05.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

2. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint a hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

3. Egyebek

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2016. (II. 05.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2016.évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló  428/2012. (XII.29.) Kormány rendelet előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza.

 

1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     5 326 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét      5 326 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

2.A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2016 évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

 

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás          1 210 ezer Ft

            Járulék                                       164 ezer Ft

            Dologi jellegű kiadás             1 563 ezer Ft

Pénzmaradvány tartalék                    2 389 ezer Ft

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

 

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: 2016. december 31.

 

 

3/2016. (II. 05.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

4/2016. (II. 05.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. február 05-i ülésén arról döntött, hogy 700 ezer forintot különít el rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából,  mely összegből Szőcsi Lajos, Barkóczi Géza, Berkes Elemér,  Botos László, Suha Jenő, Radics Zoltán részére képviselőnként 30 ezer forint összegű útiköltség-előleg kerül kifizetésre, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az útiköltség-előleget felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni. A rendezvény megvalósítására, lebonyolítására 500 ezer forint álljon rendelkezésre , mely összeget teljesítést követően, utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni. A fennmaradó 20 ezer forint tartalékként, likvid keretként  rendelkezésre áll a házipénztárban.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

5/2016. (II. 05.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 05-i ülésén arról döntött, hogy Petró Gábor részére visszamenőleges hatállyal 2016. január 01. napjától 2016. február 29. napjáig a munkába járás költségét Feldebrő-Eger viszonylatában támogatják. Az utazási költség számla és bérlet ellenében, utólagosan kerül megtérítésre.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

6/2016. (II. 05.) Közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. február 05-i ülésén arról döntött,  felhatalmazza Elnökhelyettesét - 50 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

7/2016. (III. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

ZÁRT ÜLÉS – szóbeli előterjesztés

 

1.      Tájékoztató

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §  (3) bekezdésében írt kötelezettség (köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel kérelmezése) elmulasztásáról és

-          a 107. § (1) bekezdés a) pontjában írt köztartozás miatti méltatlanság vizsgálatának elmulasztásáról, valamint

-          előterjesztési javaslatról ezen kötelezettségek teljesítésére vonatkozó határozathozatalra.

 

NYÍLT ÜLÉS

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alkotmánybírósághoz fordulására a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdésében és a 107. § (1) bekezdése miatti jogszabályi rendelkezések miatt és az ehhez szükséges ügyvédek, jogvédők megbízására vonatkozó felhatalmazás.

 

3. Egyebek

 

8/2016. (III. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. március 09-i ülésén úgy döntött, hogy Radics Zoltán képviselő azon módosító indítványát, mely szerint az ülést követő 30 napon a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi tagja kérelmezze a felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, nem támogatja.

 

 

9/2016. (III. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. március 09-i ülésén úgy döntött, hogy az ülést követő 60 napon belül a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi tagja kérelmezze felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott köztartozásmentes igazolást a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi tagja leadja a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztályára és egyben bemutatja a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

10/2016. (III. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. március 09-i ülésén úgy döntött, felhatalmazza Szőcsi Lajost, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét, vizsgálja meg, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 107. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakkal kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz forduljon.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

11/2016. (III. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. március 09-i ülésén úgy döntött, hogy a 4/2016. (II. 05.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, de fel nem használt 30 ezer forint útiköltség-előlegből 20 ezer forint Barkóczi Géza képviselő részére útiköltség-térítés címén kerüljön kifizetésre. Az útiköltség-térítést felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

12/2016. (III. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. március 09-i ülésén úgy döntött, hogy a 4/2016. (II. 05.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, de fel nem használt 30 ezer forint útiköltség-előlegből Barkóczi Géza részére már megállapított 20 ezer forintos útiköltséget követően megmaradt 10 ezer forint és a házpénztárban még likvidkeretként rendelkezésre álló 10 ezer, összesen 20 ezer forint kerüljön kifizetésre. Az útiköltség-térítést felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni.

 

Felelős: Szőcsi Lajos Elnök helyettes

Határidő: értelem szerint

 

13/2016. (IV. 08.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Radics Zoltánt bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

3.      Egyebek

 

14/2016. (IV. 08.) közgyűlési határozat

I.          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 8-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

II.       A Heves Megyei roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 12. 31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 2 389 eFt, melyből a közfoglalkoztatással összefüggésben a személyi jellegű juttatások fedezetére 1.759.000,- Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok fedezetére 630.000,- Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: azonnal

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

15/2016.(IV. 08.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

1210

18776

19986

Munkaadókat terhelő járulék

164

2535

2699

Dologi kiadások

1563

0

1563

Pénzmaradvány tartalék

2389

0

2389

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5326

21311

26637

Bevételek

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

1563

21311

22874

Költségvetési maradvány

2389

0

2389

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5326

21311

26637

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: értelem szerint

 

16/2016. (V. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenleg folyamatban lévő közfoglalkoztatási programjáról

2.      Egyebek

 

17/2016. (V. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén megtárgyalta a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenleg folyamatban lévő közfoglalkoztatási programjáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.

 

18/2016. (V. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy felveszi a kapcsolatot a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájával, hogy lehetővé tegye a megyében élő nemzetiségek minél szélesebb körű bekapcsolását a megyei közművelődési vérkeringésbe, amennyiben a kapcsolatfelvétel anyagi kötelezettséggel nem jár.

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: értelem szerint

 

19/2016. (V. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.

 

20/2016. (VII. 11.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

2.    Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal kapcsolatos kulturális rendezvény megszervezésére (KI-MIT-TUD)

3.    Javaslat roma fiatalok pályázati lehetőségeire

4.    Egyebek

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

21/2016.(VII. 11.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1210

19986

1759

21712

Munkaadókat terhelő járulék

164

2699

630

3362

Dologi kiadások

1563

1563

185

1748

Pénzmaradvány tartalék

 

2389

 

2389

 

-2389

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5326

26637

185

26822

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2937

24248

185

24433

Költségvetési maradvány

2389

2389

 

2389

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5326

26637

185

26822

 

                                    Adatok eFt

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: értelem szerint

 

 

22/2016. (VII. 11.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság által 2016. szeptember 03. napján megrendezésre kerülő roma „Ki mit tud” rendezvényen három darab különdíjat kíván átadni a fellépők körében. A három darab könyvekből álló különdíjra fordítható összeg 21 ezer forint, melyet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetéséből biztosít.

 

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: 2016. szeptember 03.

 

 

23/2016. (VII. 11.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a roma fiatalok pályázati lehetőségeivel kapcsolatban mai ülésén úgy döntött, hogy ilyen igény esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolatrendszerét felhasználva segíti a hozzájuk forduló roma fiatalokat, anyagi jellegű támogatást nem áll módjában nyújtani.

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: értelem szerint

 

24/2016. (VII. 11.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 50 ezer forint útiköltség-előleg kifizetését engedélyezi Szőcsi Lajos részére, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az útiköltség-előleget felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni. A képviselő-testület kérte továbbá, hogy 2016. augusztus 26. napjáig készítsen beszámolót a Közgyűlés részére, hogy melyek azok a települések, ahol a nemzetiségi Önkormányzat együttműködése a helyi önkormányzati szervekkel nem a Nek. törvényben rögzítetteknek megfelelően történik.

 

Felelős: Szőcsi Lajos elnök-helyettes

Határidő: útiköltség-előleg elszámolás: 2016. augusztus 13. beszámoló: 2016. augusztus 26.

 

25/2016. (VII. 11.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 30 ezer forint költségtérítést biztosít a Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából szervezett rendezvényre a parádi fellépő gyerekek utazásának támogatására vonatkozóan.Az elszámolást a költségtérítés felvételét követően azonnal meg kell tenni.

 

Felelős: Berkes Elemér

Határidő: azonnal

 

 

26/2016. (VII. 11.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy a 2016. június 27-én Szentdomonkoson elhunyt 11 éves kisfiú családját 50 ezer forint összegű temetési segélyben részesíti, tekintettel a család szerény anyagi helyzetére. A segély folyósítása csak az igénylő által a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályához beérkezett kérelme után teljesíthető.

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: értelem szerint

 

 

27/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Javaslat az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési szándéknyilatkozat megkötésére

 

2./ Javaslat az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

 

3./ Javaslat a Tárkány Bútor- és Faipari Szociális Szövetkezettel való konzorciumi megállapodás megkötésére

 

4./ Javaslat a Kékmadár Paradicsomkert Szociális Szövetkezettel való konzorciumi megállapodás megkötésére

 

5./  Egyebek

 

28/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy az Országos Roma Önkormányzattal együttműködési szándéknyilatkozatot köt az EFOP-1.3.2.- Roma mentorhálózat fejlesztése” című pályázat vonatkozásában.

 

                        Felelős:            Szőcsi Lajos

                                    a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

                        Határidő:         Értelem szerint

 

29/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy az Országos Roma Önkormányzattal az EFOP-1.3.2.- Roma mentorhálózat fejlesztése” című pályázat vonatkozásában konzorciális együttműködési megállapodás megkötésére kifejezi szándékát, az alábbi feltételekkel:

-          a pályázat kiírását követően, annak részletes tartalmi megismerése után, újabb testületi ülésen kerül sor a konzorciális megállapodás végleges szövegének elfogadására,

-          a pályázat benyújtása előtt, illetve a pályázat egyes fázisaiban, mind a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, mind az Országos Roma Önkormányzat aláírásra jogosult képviselője részéről az adott pályázati dokumentum benyújtás előtt kerüljön leszignálásra,

-          az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet egyes pontjai kerüljenek bővítésre a végleges konzorciális megállapodásra vonatkozó dokumentumban,

-          sem önerőt, sem más anyagi kötelezettséget és felelősséget nem vállal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

 

                        Felelős:            Szőcsi Lajos

                                    a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

                        Határidő:         Értelem szerint

 

 

30/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Tárkány Bútor és Faipari Szociális Szövetkezettel idősek otthona megvalósítására vonatkozó pályázat vonatkozásában konzorciális együttműködési megállapodás megkötésére kifejezi szándékát, az alábbi feltételekkel:

-          a pályázat kiírását követően, annak részletes tartalmi megismerése után, újabb testületi ülésen kerül sor a konzorciális megállapodás végleges szövegének elfogadására,

-          önerőt nem biztosít sem most, sem később a pályázattal kapcsolatosan,

-          semmilyen anyagi kötelezettséget és felelősséget nem vállal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         Értelem szerint

 

31/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Kékmadár Paradicsomkert Szociális Szövetkezettel való minta akvaponia rendszer beruházás megvalósítására vonatkozó pályázat vonatkozásában konzorciális együttműködési megállapodás megkötésére kifejezi szándékát, az alábbi feltételekkel:

-          a pályázat kiírását követően, annak részletes tartalmi megismerése után, újabb testületi ülésen kerül sor a konzorciális megállapodás végleges szövegének elfogadására,

-          önerőt nem biztosít sem most, sem később a pályázattal kapcsolatosan,

-          semmilyen anyagi kötelezettséget és felelősséget nem vállal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         Értelem szerint

 

32/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy az egerbaktai roma nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásával kapcsolatos ügyet továbbítja Dr. Ungvári Tamás úrnak, a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztálya főosztályvezető-helyettese részére megküldi további intézkedések megtétele céljából.

 

 

                        Felelős:            Szőcsi Lajos

                                    a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

                        Határidő:         Értelem szerint

 

 

 

 

33/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy Szőcsi Lajos elnökhelyettes Európai Parlament Emberi Jogok Bizottsága elnökéhez történő brüsszeli útjára vonatkozó 50 ezer forintos útiköltség-előlegre vonatkozó javaslatot nem támogatja

 

34/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy Szőcsi Lajos elnökhelyettes 100 ezer forint útiköltség-előleget szavaz meg, az alábbi feltételekkel:

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 100 ezer forint útiköltség-előleg kifizetését engedélyezi Szőcsi Lajos részére, Európai Parlament Emberi Jogok Bizottsága elnökéhez történő brüsszeli útjára, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az útiköltség-előleget felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül külföldi útnyilvántartás alapján elszámolni. A fenti összeg felvételére akkor jogosult, amennyiben az Európai Parlament Emberi Jogok Bizottsága elnökétől megküldött meghívót bemutatja a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának. A meghívónak tartalmaznia kell a meghívás időpontját és helyszínét. A találkozó eredményéről be kell számolnia írásban a Közgyűlés részére a következő ülésen, melyet a találkozón kapott, vagy kért igazolással, fényképekkel, e-mail levelezéssel is alátámasztani köteles.

 

                        Felelős:            Szőcsi Lajos

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

elnök-helyettese

                        Határidő:         útiköltség-előleg elszámolás: értelem szerint

                                               beszámoló: értelem szerint

 

35/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy Szőcsi Lajos elnökhelyettes részére 28.315 forint üzemanyag-elszámolás kerüljön kifizetésre a leadott útnyilvántartás alapján.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

36/2016. (VIII. 22.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy Csiki Beáta, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott személy 2016. szeptember 01. napjától 2016. december 31. napjáig havonta 5.000 forint összeg felvételére jogosult, szabad felhasználás címén. A felvett összeggel az előleg felvételétől számított 30 napon belül számlával köteles elszámolni. A reprezentatív célú vásárlásoknak adófizetési vonzata van.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

 

37/2016. (IX. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

  1. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött Együttműködési Megállapodás felbontására
  2. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. év I. féléves gazdálkodásáról
  3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
  4. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására
  5. Egyebek

 

 

38/2016. (IX. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság között 2014. december 16. napján aláírt együttműködési megállapodást felülvizsgálta, melynek eredményeként a korábban rögzített megállapodást hatályban tartja azzal, hogy annak a testületi ülésen megfogalmazott módosítására vonatkozó javaslatot a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság arra illetékes munkatársaival egyezteti. Az együttműködési megállapodás módosításainak átvezetéséről a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság gondoskodik, az átvezetést követően, az egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás elfogadásáról a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő soros ülésén fog dönteni.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         Értelem szerint

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

39/2016.(IX. 09.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. féléves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

  1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

5326

26637

14 985

Kiadások

5326

26637

10 144

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:         2016. szeptember 30.

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

40/2016.(IX. 09.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

  1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                           Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1210

21745

 

21745

Munkaadókat terhelő járulék

164

3329

 

3329

Dologi kiadások

1563

1748

185

1933

Pénzmaradvány tartalék

 

2389

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5326

26822

185

27007

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2937

24433

185

24618

Költségvetési maradvány

2389

2389

 

2389

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5326

26822

185

27007

 

           

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         Értelem szerint

 

 

41/2016. (IX. 09.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célul tűzi ki a 2017. évre vonatkozóan 40-50 fő foglalkoztatását közfoglalkoztatás keretében, amennyiben az ehhez szükséges önerő, és egyéb szükséges forrás rendelkezésre áll, valamint annak elkülönítéséről a képviselő-testület külön döntést hoz. A közfoglalkoztatási pályázat benyújtását megelőzően szükséges külön képviselő-testületi döntést hozni a pályázatban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         2017. március 01.

 

 

42/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1.  Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

2.  Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

3.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó programtervéről

4.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervére

5.  Tájékoztató a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak hiányzásairól

6.  Egyebek

 

43/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése mai ülésén úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetése terhére, pályázat keretében, támogatást kíván nyújtani a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok részére 150 ezer forint keretösszeg erejéig. Döntött továbbá arról, hogy a 2017. évi programterv és munkaterv a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok részére pályázat keretében nyújtandó támogatásra vonatkozó javaslattal egészüljön ki.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

44/2016 (XI. 28.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) pontja valamintMagyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

  1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

 

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

5326

27007

20336

Kiadások

5326

27007

16504

 

                                                           Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                   Elnök

                                                           Határidő:        Értelem szerint


 

45/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot nem fogadja el, a testületi ülésen megfogalmazott kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva, a Heves Megyei Közgyűlés elnökével egyeztetve, egy későbbi időpontban terjeszti ismételten a képviselők elé.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

46/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok pályázat keretében történő támogatására vonatkozó módosító javaslatot elfogadja. A támogatás keretösszegét 150 ezer forintban határozzák meg, amely a 2017. évi költségvetést fogja terhelni. A pályázat feltételei a roma önkormányzat következő testületi ülésén kerülnek meghatározásra.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

47/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése mai ülésén úgy döntött, hogy azalábbi pontok szerint határozza meg a célkitűzéseit, és a feladatait 2017. évre vonatkozóan:

 

1/. Fellép minden olyan tevékenység, rendelkezés ellen, amely miatt az általa képviselt népréteghez tartozó lakosságot hátrányos vagy jogellenes megkülönböztetés éri.

2/.   Különböző akciókat és kezdeményezéseket szervez annak érdekében, hogy az általa képviselt népréteghez tartozó állampolgárokat teljes értékű tagjaként ismerje el a társadalom.

3/.   Az általa képviselt népréteg jogtalan megkülönböztetése esetén jogorvoslatot kezdeményez.

4/. Szükséges esetben az állami szervekhez, a pártokhoz valamint különböző társadalmi szervekhez javaslatokat terjeszt elő.

5/.   A társadalom mobilitását követve fellép az élet-, és a munkakörülmények javítása érdekében.

6/. Érdekvédelmi eszközökkel törekszik a cigányság kultúrájának megőrzésére és ápolására, oktatási-nevelési struktúrák kialakítására.

7/. Érdekvédelmi munkájában, együttműködik minden törvényesen működő cigány és nem cigány szervezettel, önkormányzattal, valamint céljainak megfelelően külföldi kapcsolatokat létesít.

8/.   Törekszik az identitástudat megőrzésére, és erősítésére.

9/.   Támogatást nyújt szociálisan indokolt esetekben magánszemélyeknek, helyi szervezeteknek, célkitűzéseihez és feladatai megvalósításához csatlakozó-, illetve a vele együttműködő szervezeteknek, önkormányzatoknak.

10/. Támogatást nyújthat minden olyan programhoz, amely a Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljainak megvalósítását elősegíti.

11/. Támogatást nyújthat minden olyan személynek, aki a cigányság integrálódását elősegíti és a programjában rögzített célkitűzéseinek megvalósítása érdekében feladatokat lát el.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

48/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a munkahelyteremtést határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

49/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a cigány kultúra megelevenítését, ápolását, és gyakorlását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

50/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban kulturális napok, rendezvények szervezését, ideértve a roma és nem roma aktivisták vagy képviselők illetve roma írók, költők kitüntetését, gasztronómiai főzőversenyek szervezését, sport rendezvényeket, ki mit tud rendezvényeket valamint drog prevenciós rendezvényeket, más országokban élő roma nemzetiségek kultúrájának megismerését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint


 

51/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban fiatalok és időskorúak részére a társadalmi közéletbe való beilleszkedéshez oktatások és képzések szervezését határozza el. 

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

52/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban krízis helyzetekben az általa képviselt családnak saját költségvetéséből támogatás nyújtását határozza el, melyhez képviselői testületi határozat szükséges.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

53/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban mikulás ünnepségek, adományozási, és karitatív rendezvények szervezését, megvalósítását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

54/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban gyerekeknek, felnőtteknek Roma Integrációs program szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

55/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a munkaügyi szervezettel együttműködve Esélyteremtő Programok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

56/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban hátrányos helyzetű iskolás, óvodás gyermekek tantárgyi felzárkóztatását határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

57/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban olyan oktatási rendszer kialakítását határozza el, amelyben a romák megismerik a saját kultúrájukat, hagyományos cigányzenei oktatásokkal, roma nyelvi oktatások szervezésével és megrendezésével.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

58/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Ifjúsági táboroztatások szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

59/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban egységügyi programok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

60/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban sportnapok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

61/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Drogprevenciós rendezvények szervezését és sajátos módon való megrendezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

62/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban vegyes népkultúra megismerésére szóló rendezvény szervezését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

63/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban tanfolyamok, oktatások szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

64/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban más ország kisebbségi néprétegének megismerése érdekében kulturális eszmecserét határoz el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

65/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Bibliai Oktatások szervezését határozza el. A program fontos minden olyan roma család életében, akik mély szegénységben élnek hisz más kiút nincs csak Isten.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

66/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2017. évre vonatkozó munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

Melléklet a 66/2016. (XI. 28.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. február 3.

NAPIREND

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására

                        Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

                        Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2. Egyebek

- Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. április 7.

NAPIREND

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

                        Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

                        Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

                        Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

  1. Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. szeptember 08.

NAPIREND

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év I. féléves gazdálkodásáról

                        Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

            Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

                        Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

            Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

3. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

                        Előadó:           Pelyhe Gábor

                                               Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

4. Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. november 28.

 

NAPIREND

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

                        Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

            Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

                     Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

            Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

3.    Javaslat a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok pályázat keretében történő támogatására

                     Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

            Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

4.    Egyebek

Közmeghallgatás

 

67/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak hiányzásairól szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette azzal a kiegészítéssel, hogy Pusoma Tibor Oktatási, Sport és Kulturális bizottság nem képviselő, külsős bizottsági tagját és Nagy Andrásné Szociális-, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság nem képviselő, külsős bizottsági tagok bizottsági tagságát a mai nappal megszünteti.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

68/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016.  november 28-i ülésén arról döntött, hogy 500 ezer forintot különít el nehéz sorsú romagyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A rendezvény 2016. december 15-én Egerben, a Megyeháza dísztermében kerül megrendezésre. A rendezvény megvalósítására, lebonyolítására 500 ezer forint álljon rendelkezésre , mely összeget teljesítést követően, utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

69/2016. (XI. 28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016.  november 28-i ülésén arról döntött, hogy 200 ezer forintot különít el a Mátraderecskén december hónapban  megrendezésre kerülő focigálára. A rendezvény megvalósítására, lebonyolítására 200 ezer forint álljon rendelkezésre, mely összeget teljesítést követően, utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni.

 

                        Felelős:            Danyi Sándor

                                               a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                        Határidő:         értelem szerint

 

 

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*