2024 July 25, Thursday
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2019. évi határozatok
19
Mar 2019
PDF
Print
E-mail

1/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítására
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására
 3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
 4. Egyebek

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         azonnal

                                                                                 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2019. (II.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás

Módosított előirányzat

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

12 038 019

-193 380

 

11 844 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

 

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

278 000

6 191

284 191

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

 

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

8800

14 084 791

    -278 407

13 806 384

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 717 245

225 000

1 942 245

Dologi kiadások

1 202 821

725 997

-179 982

546 015

Egyéb elvonások

0

222 970

50 000

272 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

 

300 000

Egyéb műk.célú tám.

0

3 800

-          3 800

0

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

600 000

 

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

200 000

 

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2019. (II.12.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 883 626 Ft-ban

kiadási főösszegét      3 883 626 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2019. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás         176 610 Ft

            Járulék                                       16 770 Ft

            Dologi jellegű kiadás             2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék                     1 610 246 Ft

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2019. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2019. december 31.

 

4/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének   teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul vette.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

5/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot – 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.– A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Berkes Elemér jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

6/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére,   havi 5.000, - Ft összeget szavaz meg, melyet a Közgyűlés tagjai közül Berkes Elemér vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

7/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy a 2019. március 1. napjával újraindítani szándékozott  közfoglalkoztatási program keretében  a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájában foglalkoztatandó egy fő ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül utazási költségtérítést biztosít, melynek elszámolása a bérlet átadásával, utólagos megtérítéssel történik.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

8/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hagyományosan Parádon megrendezendő „Farsangi rendezvény” lebonyolításával kapcsolatban a rendezvénynek helyet adó helyiség(ek) bérleti díjának támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utólagosan, írásbeli beszámoló és a támogatás célját alátámasztó számla másolata ellenében fizethető ki a támogatottnak. 

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Közgyűlésének tagja

       Határidő:           - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül a támogatás felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra

soron következő rendes ülés időpontjáig

 

 

9/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

3.      Javaslat bírósági ülnök megválasztására

4.      Előterjesztés és tájékoztatás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése által nyújtott támogatások felhasználásáról

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartandó Foci gála támogatására
 2. Javaslat elnöki keret biztosítására
 3. Egyebek

 

10/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

I.                   A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. április 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.                A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 1 610 246 Ft.Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2019. évben kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit és járulékait tartalmazza 1 600 000 Ft összegben, valamint 10 246 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Azonnal

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11/2019.(IV.03.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

0

2 080 000

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 503 538

4 696 918

Költségvetési maradvány

1 610 246

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 451 698

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

555 522

572 292

Dologi kiadások

2 080 000

106 564

2 186 564

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

-1 610 246

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

12/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján Barkóczi Géza képviselőt jelöli az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének.

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelöltet az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének megválasztja:

 

 

 

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

3./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        2019. április 30.

 

13/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a támogatott programok megvalósulásról szóló előterjesztést, annak jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztató tudomásul vétele mellett.

 

Erre tekintettel a Keresztény Egyesület részére nyújtott támogatás vonatkozásában megállapítja, hogy az Egyesület és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2018. október 08. napján létrejött megállapodás alapján, a Keresztény Egyesület által megszervezett Drogmegelőzési nap lebonyolítására adott támogatási összeg szabályszerű felhasználásáról történő elszámolás a Támogatott részére biztosított póthatáridő ellenére, a mai napig nem történt meg. Mindezekre figyelemmel a Keresztény Egyesület, mint támogatott, jelen határozat kézbesítését követő 3 napon belül köteles a támogatási összeget a támogatásról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltak alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató javára, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-0031249700000000 számú számlájára visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy ezen döntését a Keresztény Egyesülettel haladéktalanul közölje.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        -     jelen határozat közlésére 2019. április 4.

-          a támogatás szükség szerinti visszautalására értelem szerint

 

 

14/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 350.000,- Ft-ot különít el a Tarnalelesz községben 2019. május 18. napján megrendezésre kerülő Foci gála alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosítására valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre 350.000,-Ft álljon rendelkezésre. Az összeget Berkes Elemér, utólagos elszámolással, előlegként jogosult felvenni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        2019. május 31.

 

15/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Közgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére havi 50.000,-Ft keretösszegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, visszavonásig. Az elnök – amennyiben annak fedezete az adott hónapban rendelkezésre áll - a szükséges összeget előlegként jogosult felvenni, melyről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni, a Közgyűlést pedig, annak következő ülésén tájékoztatni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:        azonnal

 

16/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat lebonyolítása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        Értelem szerint

 

17/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 29. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartott Foci gála támogatási összegének módosítására

 

 1. Egyebek

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

                                                                                  

 

 

18/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy a Sirok községben 2019. május 18. napján megrendezésre került Foci gála lebonyolításával összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosításával, valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre az előzetesen megszavazott 350.000,- Ft-on kívül, további 60.300.-Ft kifizetését engedélyezi, tekintettel arra, hogy az esemény tényleges bekerülési költsége - a benyújtott számlák alapján – 410.300.-Ft összegre módosult. A már kifizetett 350.000.-Ft összegen felüli további számlákkal igazolt 60.300.-Ft összeget Berkes Elemér jogosult felvenni.

2./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az esemény lebonyolításáról szóló írásbeli és szóbeli beszámolót, valamint a költségek tételes, számlákkal alátámasztott elszámolását elfogadta és jóváhagyta.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. május 31.

 

 

19/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a mai napon arról döntött, hogy a 2019. június 1. napján megrendezésre kerülő „Roma Ki mit tud?” rendezvény támogatására 20.000 forintot különít el a rendezvény első három helyezettjének díjai, elismerései megvásárlása céljából. Az összeg utólagosan, számla ellenében kerül megfizetésre.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. június 30.

 

 

 

20/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására
 3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására
 4. Javaslat támogatások nyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

                                                                       Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

21/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 12-i rendkívüli ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

22/2019.(IX.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.       A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 080 000

820 820

2 900 820

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 696 918

 

-193 380

4 503 538

Költségvetési maradvány

1 610 246

1 610 246

 

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 628 308

0

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

572 292

0

572 292

Támogatások áh.b

0

0

200 000

200 000

Elvonások, egyéb b.

0

0

70 272

70 272

Dologi kiadások

2 080 000

2 186 564

357  168

2 543 732

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

0

 

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

23/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2020.03.31.

 

 

24/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 250.000,- Ft-ot különít el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád által Parádon megrendezendő kulturális falunap lebonyolításával kapcsolatban felmerülő helyiségbérlet, rendezvényszervezés és fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja,

                                                                     Határidő:

  - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

25/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 400.000,- Ft-ot különít el, mellyel közvetlenül támogatja a 2019. szeptember 28-án, Egerbaktán megrendezendő „Családi összetartás” elnevezésű rendezvény lebonyolítását. A támogatás fele, azaz 200.000,-Ft előlegként fizethető ki Barkóczi Géza közgyűlési tag részére, a támogatás fennmaradó része, azaz a 200.000,-Ft kifizetésére utólag, a támogatás célját és teljes összegének szabályos felhasználását alátámasztó számlák és írásos beszámoló legkésőbb 2019. október 10. napjáig történő benyújtását követően fizethető ki.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Barkóczi Géza

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat tagja

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

26/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által megrendezendő, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2019. szeptember 27. napján megrendezendő Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

27/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által 2019. szeptember 13-án Halmajugra Tanoda területén megrendezendő Családi nap lebonyolításához, a rendezvényen a gyermekeknek szervezendő programok („gyermeknap”), a főzőverseny, illetve az egyéb kulturális programok támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 

 

 

 

28/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29-i alakuló ülésén Barkóczi Géza jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása mellett a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

 

NAPIREND

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének eskütétele

 

Előadó:                  Suha József

                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat korelnöke                     

HATÁROZAT –   MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének eskütétele

 

Előadó:      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

 

29/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy társadalmi megbízatású elnökévé Danyi Sándor urat választja meg.

 

              Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

30/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi önkormányzat úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Barkóczi Géza urat megválasztja.  

 

             Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

31/2019. (XI.18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1.       Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, külsős bizottsági tagok eskütétele

3.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

4.       Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

5.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

6.       Javaslat Mikulás Ünnepség megtartására

7.       Javaslat a Belügyminisztérium által kiírt, Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatás (ROMA-NEMZ-KUL-20) megpályázására

8.       Javaslat a Heves megyei települési önkormányzatokkal és gazdasági szervezetekkel való együttműködési keretmegállapodás megkötésére

9.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

10.   Javaslat „Díj”, „Elismerő Oklevél”, illetve „Emléktárgy” elismerések alapítására

11.   Beszámoló és tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

12.   Tájékoztató technikai, ügyviteli jellegű kérdéseket illetően

                                                                                  

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

32/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának a 2019. november 18. napi ülésen történő módosítása kapcsán felmerülő személyi kérdésekről, azaz a bizottsági tagok és az elnöki tanácsadók megválasztásáról nyílt ülés keretében dönt.

 

Felelős:             Danyi Sándor

 Közgyűlés elnöke

Határidő:         értelem szerint

 

 

33/2019. (XI. 18.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozta:

-          a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság elnökének Suha Józsefet, tagjainak Botos Lászlót, valamint Csik Zsoltot választja meg.

-          a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról döntött, mely elnökének Suha Jenőt, tagjainak Baranyi Pétert, továbbá külsős tagként Horváth Tibort választja meg.

-          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnöki tanácsadói tisztsé létrehozásáról döntött, mely tanácsadóknak Bundri Józsefet, Kökény Attilát, Lakatos Zsoltot, Lólé Lászlót, Rézműves Róbertet, illetve Zámbori Csabánét választotta meg.

-          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztésben foglalt módosításokat elfogadta.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                Határidő:         Azonnal

 

 

34/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon.

 

                                               Felelős:   Danyi Sándor

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

    Közgyűlésének Elnöke                    

Határidő:Értelem szerint, figyelemmel

    az Együttműködési megállapodás Nektv-ben rögzített

    felülvizsgálatának határidejére is

 

 

35/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta a Közgyűlés által nyújtott, a beszámolóban „Egyéb működési célú támogatások önkormányzatok és egyéb civil szervezetek részére” sorok alatt részletezett támogatásokról szóló szakmai beszámolók és a költségek tételes elszámolásáról szóló számlák elfogadásával és jóváhagyásával.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         Azonnal

 

36/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.       A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás III.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 900 820 

0

2 900 820

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 503 538 

 

51 879

4 555 417

Költségvetési maradvány

1 610 246

1 610 246 

            0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

9 014 604 

 

51 879

9 066 483

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 628 308 

145 090

5 773 398

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

572 292

 

22 708

595 000

Támogatások áh.b

0

200 000

750 000

950 000

Elvonások, egyéb b.

0

70 272

0

70 272

Dologi kiadások

2 080 000

2 543 732

-969 677

1 574 055

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

9 014 604

 

51 879

9 066 483

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

37/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot különít el a nehéz sorsú roma gyerekek részére 2019. december 05. napján 13:00 órától az Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám alatt megtartandó „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2019. (II.12.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2019. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/2019. (XI.18.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra. Az 500.000.- Ft összegű támogatás előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza felelős a pénzügyi elszámolással, mely keretében a rendezvény megvalósulását követően a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni.

 

 

Felelős:            Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

38/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

1.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a 2019. november 18. napján megtartott ülésén arról döntött, hogy a támogatásként igénybe vehető maximális, 1.200.000.- Ft összegben támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium által 2019. október 02. napján közétett, ROMA-NEMZ-KUL-20 pályázati kód alatti nyílt pályázati kiírásra, a támogatás céljával egyezően, a kiírás 6. pontjában megjelölt, a roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzését célzó program(ok) lebonyolítására és szervezésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 01. napja. A támogatási kérelem benyújtása kapcsán az egyszeri, 3.000.- Ft összegű díj - legkésőbb pályázati kérelem benyújtásakor történő - megfizetéséhez a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul. A támogatási kérelem előkészítésével, benyújtásával, a pályázati díj befizetésével, a projekt megvalósításával, a támogatás összegének elszámolásával, továbbá minden, a támogatás kapcsán felmerülő teendővel a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése külön-külön, önállóan és teljes körűen Danyi Sándor elnököt és Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel.

 

   Felelős:         Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

2.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, arról döntött, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, hogy tanulmányozza át a laptop igénylésére a Nemzetünk Fejlődéséért Európai Alapítvány által meghirdetett „Eszköztámogatás” elnevezésű kiírást és amennyiben a pályázati kritériumoknak a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megfelel, intézkedjen a „pályázati adatlap” benyújtásáról.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

39/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

1.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésekifejezve együttműködési szándékát a Heves megyei települések helyi önkormányzataival, hozzájárul ahhoz, hogy azon települési önkormányzatokkal, melyek a településükön működő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás mellett, azon túlmenően, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködni kívánnak - a települési önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását tartalmazó döntését követően -, keret jellegű együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor. Az együttműködési megállapodás megkötésére a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében eljárva Danyi Sándor elnök jogosult.

2.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy külön kötendő együttműködési megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan gazdasági társaságokkal, amelyek a Heves megyei települési önkormányzatokhoz hasonlóan együttműködési szándékukat fejezik ki a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésre.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

40/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2020. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

                                                           Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

Melléklet a 40/2019. (XI. 18.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. február 6.

NAPIREND

1.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására

1.       Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

2.       HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

2.       Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. április 2.

NAPIREND

1.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 10.

NAPIREND

13.   Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

14.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

15.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

16.   Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor

                                                 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. november 26.

NAPIREND

1.       Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

3.       Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

         HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

4.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

Közmeghallgatás

 

41/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18. napján trtott ülésén arról döntött, hogy a roma közösséget és a roma nemzetiségi kultúrát és értékeket valamilyen módon támogató, a roma kulturális értékek, hagyományok megismertetésében részt vevőemberek érdemeinek méltatására szolgáló díj, oklevél, illetve emléktárgy elismerések alapításáról szóló javaslatot a napirendről leveszi. Annak tárgyában a javaslat érdemét nem érintve, az adományozás részleteinek pontosabb kidolgozását követően, későbbi ülésén hoz határozatot.

 

Felelős:            Danyi Sándor

                                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi

 Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                               Határidő:         Értelem szerint

 

42/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolóját és tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                               Határidő:         Azonnal

 

43/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megbízza Barkóczi Gézát a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájának ajtaján lévő, Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat szövegezésű tábla Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szövegű táblára történő lecserélésével, valamint a képviselők névtáblájával kapcsolatos ügyintézési teendők ellátásával.

 

Felelős:            Barkóczi Géza

                                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

                                               Határidő:         Értelem szerint

 

 

44/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. november 18. napján tartott ülésén arról döntött, felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - 15 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el. A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Suha Jenő jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős:            Suha Jenő

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:          értelem szerint

45/2019. (XII.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 2. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1.       Javaslat „Díj”, „Elismerő Oklevél”, illetve „Emléktárgy” elismerések alapításával, illetve odaítélésével kapcsolatos egyes kérdések megvitatására.

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének módosítására.

3.       Javaslat adatvédelmi és adatkezelési szabályzat megalkotására és elfogadására.

4.       Tájékoztató technikai, ügyviteli jellegű kérdéseket illetően.

5.       Közmeghallgatás

                                                                                  

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

46/2019. (XII.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 2. napján megtartott ülésén akként döntött, hogy megalapítja a„Heves Megyei Romákért Díj”, az Elismerő Oklevél” és az „Emléktárgy” elnevezésű elismeréseket, mely elismerések adományozásának finanszírozására évente összesen 300.000.- Ft keretet szán.

Az elismerések adományozásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy az egyes elismerések vonatkozásában 202. évben a javaslatok beérkezésének határidejét szeptember hónap utolsó napjában állapítja meg:

1.       A „Heves Megyei Romákért Díj” évente egyszer adományozható legfeljebb 6 fő magánszemély és/vagy szervezet részére, akik a roma nemzetiségi kulturális, művészeti értékek, hagyományok támogatásában, terjesztésében, fejlesztésében élen jártak, akik tevékenyen részt vettek a romák társadalmi életének, közéletének szervezésében és irányításában, vagy segítették a hátrányos helyzetű romákat. A keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható arányszámok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján – dönt. A díj adományozására – legalább egy oldal terjedelmű indoklással ellátott – írásbeli javaslatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő tagjai, állandó Bizottságainak tagjai és az elnöki tanácsadók tehetnek. A javaslatokat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi. A beérkezett javaslatokat a díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt. A díjat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése adományozza. A díj odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülés keretében, minősített többségű szavazattal dönt. A Közgyűlés legkésőbb az adott év szeptember hónap utolsó napjáig dönt a „Heves Megyei Romákért Díj” elnevezésű elismerés vonatkozásában az indokolással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének, átadásának időpontjáról. Az odaítélt díj egy azonos megjelenésű dísztárgy, amelyen el kell helyezni a díjra utaló feliratot és az adományozás évét.

 

 

 

 

2.       Az „Elismerő Oklevél” a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, évente egy alkalommal adományozható3 fő magánszemély és/vagy szervezet részére, akik bármely területen elméleti és gyakorlati tudásukkal kiemelkedő munkát végeztek a romákért. A keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható arányszámok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján – dönt. Az oklevél adományozására – legalább egy oldal terjedelmű indoklással ellátott – írásbeli javaslatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő tagjai, állandó Bizottságainak tagjai és azelnöki tanácsadók tehetnek. A javaslatokat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi. A beérkezett javaslatokat az oklevél odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének oklevél odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az oklevél odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt. Az oklevelet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése adományozza. Az oklevél odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülés keretében, minősített többségű szavazattal dönt. A Közgyűlés legkésőbb az adott év szeptember hónap utolsó napjáig dönt az „Elismerő Oklevél” elnevezésű elismerés vonatkozásában az indokolással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, az oklevél odaítélésének, átadásának időpontjáról. Az odaítélt oklevelet ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át. Az elismerésben részesülők számára oklevél kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke írja alá. Az oklevél tartalmazza: az adományozó nevét, az oklevél megnevezését, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás idejét.

 

3.       Az „Emléktárgy” elismerés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, évente egy alkalommal adományozható, 3 fő magánszemély és/vagy szervezet részére, akik bármely területen elméleti és gyakorlati tudásukkal kiemelkedő munkát végeztek a romákért, különösen a romák felzárkóztatása, integrációja, a hátrányos helyzetben lévők megsegítése, a roma kultúra és hagyományok terjesztése, megismertetése terén.  A keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható arányszámok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján – dönt. Az emléktárgy adományozására – legalább egy oldal terjedelmű indoklással ellátott –írásbelijavaslatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő tagjai, állandó Bizottságainak tagjai, az elnöki tanácsadók tehetnek. A javaslatokat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi. A beérkezett javaslatokat az emléktárgy odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének emléktárgy odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az emléktárgy odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt. Az emléktárgyat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése adományozza. Az emléktárgy odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülés keretében, minősített többségű szavazattal dönt. A Közgyűlés legkésőbb az adott év szeptember hónap utolsó napjáig dönt az „Emléktárgy” elnevezésű elismerés vonatkozásában az indokolással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, az emléktárgy odaítélésének, átadásának időpontjáról. Az odaítélt emléktárgyat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:        értelem szerint

 

47/2019. (XII.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló, 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében meghatározott szervezetszabályozó hatáskörében eljárva, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 9. pontja alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, mint adatkezelőre nézve, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében a határozat mellékletét képező adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elfogadta és kiadja azzal, hogy a szabályzatba foglalt rendelkezéseket rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén megfelelően módosítani.

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

Melléklet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatKözgyűlése 47/2019. (XII.02.) számú határozatához

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 47/2019. (XII.02.) számú határozata az adatkezelés és az adatvédelem Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál alkalmazandó szabályairól

 

I.     Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1. A szabályzat célja

 

1.1.E szabályzat célja, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő (a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során az Infotv.-ben és az (EU) 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt rendelkezésekkel összhangban, a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülésének biztosítása, illetve az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

 

1.2.A személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi alapelv érvényesítése érdekében e szabályzat célja továbbá, hogy az Adatkezelő személyes adatok kezelésére irányuló gyakorlatának, valamint birtokában lévő személyes adatok kezelésére, feldolgozására és védelmére vonatkozó műszaki és szervezési kérdéseknek a szabályozása révén kialakítsa az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ezáltal a személyes adatok megfelelő biztonságát.

 

1.3.   E szabályzat kiadásának célja továbbá, hogy az abban foglaltak megismerésével és betartásával a szabályzat személyi hatálya alá tartozók képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

2. A szabályzat hatálya

 

2.1. E szabályzat személyi hatálya kiterjed:

 

2.1.1. az Adatkezelőnél foglalkoztatotti jogviszonyban álló személyekre,

2.1.2. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztségviselőire (közgyűlés elnöke, elnökhelyettese), a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjaira, a Közgyűlés bizottságainak tagjaira, a közgyűlés elnökének tanácsadóira,

2.1.3.       az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre is, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

 

2.2.   E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

 

2.2.1.Az Adatkezelő működése, feladat- és hatáskörének ellátása során kezelt személyes adatra,

2.2.2. Az Adatkezelő által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, valamint adatfeldolgozás teljesen vagy részben automatizált eszközzel, vagy manuális módon történik.

 

2.3.   E szabályzat hatálya nem terjed ki az anonim információkra, nevezetesen az olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelyeknek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható.

 

3. Értelmező rendelkezések

3.1. E szabályzat alkalmazása során az Infotv. 3. §-ában meghatározott fogalmak azonos tartalommal irányadóak.

3.2.  A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait, ha törvény kivételt nem tesz, az adatkezeléshez fűződő más érdekek – ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is – nem sérthetik.

II. fejezet

Személyes adatok védelme

4. A személyes adatok kezelésének alapelvei

4.1. Személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében szabad kezelni. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek, törvényesnek és az érintett számára átláthatónak kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

4.2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, az érintett számára átlátható módon kezelhető („célhoz kötöttség”).

4.3.A személyes adatoknak az adatkezelés szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, és az adattakarékosság céljából csak a szükséges adatokra kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

4.4.Az adatkezelés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel – az ahhoz szükséges technikai feltételek mellett - helyreállítható. Erre tekintettel aszemélyes adatoktárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az e szabályzatban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

4.5. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

4.6.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy pontosítani kell („pontosság”).

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja és korlátjai

5.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

5.1.1. azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli, így különösen, ha

5.1.1.1. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

5.1.1.2. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

5.1.2.        az 5.1.1.pontban meghatározottak hiányában az Adatkezelő  törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, ideértve azt az esetet is, amikor az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

 

5.1.3.        az 5.1.1. pontban meghatározottak hiányában az, az érintett vagy más személy, ideértve az Adatkezelőt is

 

5.1.3.1. létfontosságú vagy jogos érdekeinek védelméhez, illetve érvényesítéséhez szükséges és azzal arányos, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek,

5.1.3.2. a személyekéletét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos,

5.1.4.        az 5.1.1.pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintettkifejezetten nyilvánosságra hozta és az, az adatkezeléscéljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

5.2.Különleges adat

5.2.1.  az 5.1.3.és 5.1.4. pontokban meghatározottak szerint, vagy

5.2.2.        akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

 

5.3.Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

5.4.Bűnügyi személyes adatok kezelése esetén - ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik - a különleges adatok kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5.5.  Az 5.1.1. pontban, az 5.2.2.pontban, valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) esetén

5.5.1. a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg,

5.5.2. ha annak időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felül kell vizsgálni, hogy az  Adatkezelő által, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentálni kell, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig meg kell őrizni és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

5.6. Az 5.1.2. pont szerinti, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén

5.6.1. az érintett olyan írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni, amelynek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult,

5.6.2. ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel,

5.6.3. az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy hozzájárulását - annak megadásával megegyező módon - bármikor visszavonhatja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.7. Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy valamely uniós vagy magyar jogszabályon alapul, annak megállapításához, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték - többek között -, az alábbiakat kell figyelembe venni:

5.7.1. a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti esetleges kapcsolatokat,

5.7.2.a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és az Adatkezelő közötti kapcsolatokra,

5.7.3. a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó, illetve, hogy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a kezeléséről van-e szó,

5.7.4.azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további kezelése,

5.7.5. megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is.

6. Azonosítást nem igénylő adatkezelés

6.1.Ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezelik, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletnek.

6.2.Ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatnia kell. 

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

7.1.Adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodni kell arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megfelelő garanciákat kell nyújtson az adatkezelés jogszabályi és e szabályzat szerinti követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A kiválasztás során törekedni kell arra, hogy csakis olyan adatfeldolgozó kerüljön kiválasztásra, amely megfelelő garanciákat nyújt – különösen szakértelem, megbízhatóság és erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi követelmények teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

7.2. Az adatfeldolgozás tárgyában kötött szerződésnek tartalmaznia kell legalább az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeinek és jogainak meghatározását, amely köti az adatfeldolgozót az Adatkezelővel szemben.

7.3.Az adatfeldolgozás tárgyában kötött szerződésben elő kell írni továbbá, hogy az adatfeldolgozó:

7.3.1. a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabály írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja,

7.3.2. biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;

7.3.3.meghozza az adatkezelés körében az általános adatvédelmi rendelet 32. cikkében előírt intézkedéseket,

7.3.4.tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan az adatkezelő által szabott feltételeket,

7.3.5.az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett általános adatvédelmi rendeletben biztosított jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,

7.3.6.segíti az adatkezelőt az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat,

7.3.7.az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő,

7.3.8.az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatkezelő adatfeldolgozás tárgyában jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett – akár helyszíni - vizsgálatokat is.

7.3.9. haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti az általános adatvédelmi rendeletet vagy a magyar vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

7.4.Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

7.5.További adatfeldolgozó igénybevételére adott általános írásbeli felhatalmazás esetén

7.5.1. az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen,

7.5.2. erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejöttek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

7.6. Abban az esetben, amikor az Adatkezelő rendelkezésétől függetlenül az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó személyének kijelölése jogszabályi rendelkezésen alapul, az adatfeldolgozó igénybe vétele tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával kell eljárni.

8. Az érintett jogai

8.1.  Az érintettet személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilletői jogai az alábbiak:

8.1.1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint az adatkezeléssel összefüggő tényekről tájékoztatást kérjen vagy kapjon (tájékozódáshoz való jog):

8.1.1.1. amennyiben az Adatkezelő hivatalos honlapját (www.hevesmegye.hu) felkeresi, a honlap használatával együtt járó adatkezelésről, az ott elérhető általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató útján,

8.1.1.2. konkrét adatkezelési műveletet megelőzően, de legkésőbb annak megkezdését követően haladéktalanul rendelkezésére bocsátott írásbeli adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató útján, mely tartalmazza

8.1.1.2.1. az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,

8.1.1.2.2. az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

8.1.1.2.3. a tervezett adatkezelés célját és

8.1.1.2.4. az érintettet az Infotv. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

8.1.1.2.5. az adatkezelés jogalapjáról szóló tájékoztatást,

8.1.1.2.6. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól szóló tájékoztatást,

8.1.1.2.7. a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről szóló tájékoztatást,

8.1.1.2.8. a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

8.1.1.2.9. az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről szóló tájékoztatást azzal, hogy jelen, 8.1.1.2. pont szerinti tájékoztatás teljesítése az Infotv. 16. § (3) bekezdése szerinti esetekben az elérni kívánt céllal arányosan késleltethető, tartalma korlátozható vagy mellőzhető.

8.1.1.3. az Adatkezelő hivatalos elérhetőségein keresztül arról, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A tájékoztatás kérése kiterjedhet az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, annak hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről szóló tájékoztatás kérésére is. A kérelemre haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatást kell küldeni.

8.1.2.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő – elsődlegesen az Infotv. 17. §-a szerinti - információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog) azzal, hogy az érintett ezen jogának érvényesítése az Infotv. 16. § (3) bekezdése szerinti esetekben az elérni kívánt céllal arányosan korlátozható vagy megtagadható.

8.1.3.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - személyes adatait, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítse (helyesbítéshez való jog) kivéve, ha 

8.1.3.1.a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésre, vagy

8.1.3.2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg;

8.1.4. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint – kérelmezze, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), melynek időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési művelet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhető.

8.1.5.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint -  személyes adatait töröljék (törléshez való jog):

 8.1.5.1. ha az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

8.1.5.1.1. a 4.1. pontban rögzített alapelvekkel ellentétes,

8.1.5.1.2. célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

8.1.5.1.3. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

8.1.5.1.4. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

8.1.5.2.haaz érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,

8.1.5.3. ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

8.1.5.4. ha az Infotv. szerint az adatok törlésének lenne helye, de törvényben rögzített jogos érdekek fennállásának időtartamáig annak mellőzésére kerül sor.

 8.1.6. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek - ha ez technikailag megvalósítható - továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná az Adatkezelőt (adathordozhatósághoz való jog);

 8.1.7. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőés a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdeken vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványon alapuló gyakorlásának keretében történő kezelése ellen. (tiltakozáshoz való jog).

8.1.7.1. Ha az érintett tiltakozási jogával él, a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.1.7.2. Amennyiben a tiltakozás indokolt volt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg kell szüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.2. Az érintettet jogainak érvényesítéseérdekében

8.2.1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság)

8.2.1.1. az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából eljárást kezdeményezhet, ha az Adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

8.2.1.2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat,

8.2.2. az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

III. fejezet

Adatbiztonsági rendelkezések

9. Az adatbiztonság általános szabályai

9.1. A megfelelő adatvédelem biztosítása érdekében az Adatkezelő feladata, hogy

9.1.1. biztosítsa e szabályzat hatálya alá tartozók szakmai felkészültségét a jogszabályoknak megfelelő adatkezelés érdekében,

9.1.2. áttekintse a szervezetét érintő adatkezelés szempontrendszerét és annak megfelelő műszaki és szervezési intézkedések révén megteremtse a jogszerű adatkezelés feltételeit,

9.1.4. amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén is bizonyíthatóvá tegye, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárult,

9.1.5. megkövetelje, hogy az érintettek részére az adatkezelés tárgyában nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és érthető legyen, ezért azt világos és közérthető módon kell megfogalmazni és megjeleníteni,

9.1.6. a tervezett adatkezelés megkezdését megelőzően, annak körülményeire, így különösen céljára, az érintettek körére, az adatkezelési műveletek során alkalmazott technológiára tekintettel adatvédelmi hatásvizsgálatot végezzen, és amennyiben ennek eredményeként az adatok kezelése valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelés megkezdését megelőzően konzultációt kezdeményezzen a Hatósággal.

 9.2 E szabályzat személyi hatálya alá tartozók kötelesek:

9.2.1. az általános adatvédelmi rendelet, az Infotv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint e szabályzat adatvédelmi előírásait megismerni és betartani,

9.2.2. indokolt esetben előzetesen egyeztetni az adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok kezelését érintő ügyekben, tájékoztatni a feladatkörükben felmerült bármely egyéb adatvédelmi problémáról, vagy más fejleményről, 

9.2.3. tájékoztatni az adatvédelmi tisztviselőt a feladat-, és hatáskörében az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült adatvédelmi incidensről,

9.2.4. az adatvédelmi tisztviselő észrevétele esetén az adatkezeléssel kapcsolatban feltárt visszásságot haladéktalanul megszüntetni.

10. A munkavégzés adatbiztonsági szabályai

10.1.Az Adatkezelő irodai helyiségét és az irat- és adattárolásra használt berendezéseket munkaidőben fokozott gondossággal kell őrizni. A személyes adatok tárolására is használt számítógépet és az ahhoz tartozó adathordozókat úgy kell kezelni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg. A munkaidő végeztével a számítógépet ki kell kapcsolni, az irodahelyiség ajtaját be kell zárni és annak kulcsát  le kell adni.

10.2.Személyes adatokat is tartalmazó iratot vagy más adathordozót (a továbbiakban együttesen: irat) a hivatali helyiségekből kivinni – munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak indokolt esetben, a közgyűlés elnöke vagy elnökhelyettese egyetértésével lehet, ez esetben is gondoskodni kell arról, hogy az irat ne vesszen el, ne rongálódjon meg vagy semmisüljön meg és tartalma illetéktelen személy tudomására ne jusson.

10.3. Az iratokat munkaidőn túl – és amelyeket lehetséges munkaidőben is – elzárt helyen kell tartani. Munkaidőben iratok a munkaterületen, az irodában csak a munkavégzés céljából és a munkavégzéshez szükséges időtartamban lehetnek a foglalkoztatottnál, képviselőnél, illetve bizottsági tagnál, valamint az ügyintézésre meghatalmazott személynél.

10.4. A közgyűlési, bizottsági ülések jegyzőkönyvei közül a zárt ülések jegyzőkönyveit fokozott gondossággal kell kezelni. Erre tekintettel a zárt ülések jegyzőkönyveit zárható szekrényben kell tárolni azzal, hogy a fentiek szerinti őrzésről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya köteles gondoskodni.

A zárt ülések jegyzőkönyveibe a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak betekinteni.

10.5. Az iratokba annak ügyintézőjén kívül más személy csak akkor tekinthet be, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. A betekintési és másolatkészítési jog gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ez által mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogai, illetve személyiségi jogai ne sérülhessenek. Ugyanígy kell eljárni az iratról készült másolat, és kivonat készítésekor is.

10.6. Az ügyfélfogadás során olyan körülményeket kell teremteni, melyek révén a személyes adatok védelme biztosítható.

10.8. E szabályzat személyi hatálya alá tartozók

10.8.1. kötelesek mindent megtenni a munkavégzés adatbiztonsági szabályainak betartása érdekében abból a célból, hogy az Adatkezelő kezelésében lévő személyes adatok biztonságban legyenek, az ennek megsértéséből, elmulasztásából eredő, az Adatkezelőt ért kárért az adatvédelmi incidenst előidéző személy teljes felelőséggel tartozik;

  10.8.2. a munkavégzés, illetve feladatellátás során keletkezett személyes adatokat is tartalmazó elektronikus dokumentumokat csak a munkavégzés céljára szolgáló számítástechnikai eszközökön nyithatják meg. Ezen eszközök használata során:

  10.8.2.1. a munkavégzésre, feladatellátásra használt eszközt, amelyen a kezelt vagy feldolgozott személyes adat is megtalálható, minden esetben kódos (jelszavas) védelemmel kell ellátni, ezen eszközökre történő belépéshez szükséges hitelesítéshez használt felhasználónévért és a hozzátartozó jelszóért minden esetben az adott eszköz használatára feljogosított személy felel,

  10.8.2.2. a munkavégzés, feladatellátás céljára szolgáló eszközöket kizárólag az arra feljogosítottak használhatják, hozzátartozóik vagy más személy számára nem engedélyezett a használat,

  10.8.2.3. a számítástechnikai eszközön végzett eljárás során keletkezett személyes adatokat tartalmazó munkapéldányokat, vagy egyéb okból feleslegessé vált példányokat oly módon kell megsemmisíteni, hogy a megsemmisítést követően ne lehessen azok tartalmát megállapítani;

10.8.3. feladatellátásra szolgáló jogviszonyuk megszűnése esetén minden személyes adatot is tartalmazó papír alapú és elektronikus iratot, adatot kötelesek legkésőbb jogviszonyuk utolsó napját megelőző napon az Adatkezelő részére visszaszolgáltatni, azokról másolatot nem tarthatnak meg. Mindezek végrehajtásáról jegyzőkönyv felvételével kell gondoskodni.

10.9.Személyes adatok csak biztonságos kommunikációs csatorna alkalmazásával, illetve megfelelő titkosítási megoldással adhatók át más személynek.   Külső adatátadás során gondoskodni kell a személyes adatok titkosításáról SSL-kapcsolat, vagy egyedi titkosítás használatával, vagy a jelszó elkülönített csatornán (pl.: SMS) keresztüli megküldésével, papír alapon pedig zárt borítékon keresztüli átadással.

10.10. Amennyiben az Adatkezelő más adatkezelőtől, az adathoz kapcsolódó rendelkezéssel fogad személyes adatot, valamennyi, az adattal érintkező felhasználónak kötelessége az adattovábbító rendelkezéseit figyelembe venni.

10.11.Harmadik személynek titoktartási nyilatkozat hiányában személyes adat nem adható ki.

11. Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos kötelezettségek

11.1.Adatvédelmi incidensnek kell tekinteni a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

11.2.A 11.1. pont szerinti adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 72 órán belül a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen be kell jelenteni, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül, később részletekben is közölhetők. A bejelentésben legalább

11.2.1.ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

11.2.2.közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

11.2.3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

11.2.4.ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

11.3.Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

11.4. Ha az adatvédelmi incidens

11.4.1. az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az Adatkezelőt, ennek elmaradásából és az együttműködési kötelezettség megszegéséből fakadó felelősség az adatfeldolgozót terheli,

11.4.2. valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (magas kockázatú adatvédelmi incidens), indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.5.A 11.4.2. pontban foglaltaktól eltérően, az érintettet nem kell tájékoztatni, ha

11.5.1.az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében előírt technikai és szervezési védelmi intézkedések végrehajtására sor került, ideértve különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazását -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

11.5.2.az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket megtételére került sor, amelyek biztosították, hogy az érintett jogaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

11.5.3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

11.6.Az adatvédelmi incidensekről – a felügyeleti hatóság ellenőrzésére is alkalmas - külön nyilvántartást kell vezetni, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

         Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait.

13. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 13.1. Az adatkezelés átláthatóságának biztosítása érdekében és a Hatóság részére történő rendelkezésre bocsátás céljából adatkezelői nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább:

13.1.1.  a személyes adatkezelési tevékenység megnevezését,

13.1.2.  a kezelt személyes adatok típusát, jellegét,

13.1.3.  a kezelt személyes adatok tartalmát,

13.1.4.  azt, hogy az adott adat milyen informatikai rendszerben kerül kezelésre,

13.1.5.  az adatkezelés célját, jogalapját,

13.1.6.  az adatkezelés időtartamát,

13.1.7.  az adatkezelők/ adatfeldolgozók személyét, szervezeti egységét,

13.1.8.  a tényleges adatkezelés/ adatfeldolgozás helyét,

13.1.9. adattovábbítás esetén az adatkezelési tevékenység megnevezését, a továbbított adatok címzettjét, tartalmát, jogalapját, az alkalmazott technológia jellegét.

13.2.Az Adatkezelő által kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokkal kapcsolatban felmerült adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartásának tartalmaznia kell legalább:

13.2.1. az incidens időpontjának és forrásának megjelölését,

13.2.2. az adatkezelés célját, jogalapját,

13.2.3. az adatfeldolgozó személyét,

13.2.4. az adatkezeléssel összefüggő tevékenység megjelölését,

13.2.5. az incidens körülményeit, hatásait és

13.2.6. az incidens elhárítására megtett intézkedéseket.

IV.              Fejezet

 

Hatálybalépés

14.Jelen Szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

V.                 Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

15. E Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános adatvédelmi rendelet, az Infotv. és a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozói rendelkezései az irányadóak.

 

16.  E Szabályzat mellékletét képezik:

 

16.1. adatkezelői nyilvántartás,

 

16.2. adatvédelmi incidensek nyilvántartása,

 

16.3. adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat,

 

16.4. a szabályzat személyi hatálya alá tartozók megismerési nyilatkozata.

 

Eger, 2019. december 2.

Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                                     

 

Záradék:

A szabályzatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 47/2019. (XII.02.) számú határozatával elfogadta.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*