2024 július 25, csütörtök
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2015. évi határozatok
08
2014
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

2/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2015. (II. 20.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés

módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított ei.I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1 083

7104

402

7506

Munkaadókat terhelő járulék

146

967

 

967

Dologi kiadások

541

541

 

541

Pénzmaradvány tartalék

1 382

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 152

8612

402

9014

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 770

7230

402

7632

Pénzmaradvány igénybevétel

1 382

1382

 

1 382

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3        152

8612

402

9014

                                                                                                                                

Felelős: Danyi Sándor, Elnök  

3/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2015.(II. 20.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló  428/2012. (XII.29.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 393 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét      3 393 ezer Ft-ban

            állapítja meg.

 1. A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2015. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.
 2. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás          1 645 ezer Ft

            Járulék                                       213 ezer Ft

            Dologi jellegű kiadás                760 ezer Ft

Pénzmaradvány tartalék                       775 ezer Ft

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Danyi Sándor, Elnök

                                                                                              Határidő: 2015.december 31.

 

4/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

5/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét - 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős: Danyi Sándor

                                                                                              Határidő: értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Danyi Sándor

                                                                                              Határidő: értelem szerint

 

6/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Barkóczi Géza és Radics Zoltán urakat bírósági ülnöknek javasolja.

 

7/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására

 

3./ Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

 

4./ Egyebek

 

8/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

I.              A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.           A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 775 412 Ft melyből a közfoglalkoztatással összefüggésben a személyi jellegű juttatások fedezetésre 212 000 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok fedezetére 27 000 Ft-ot, míg dologi jellegű kiadások fedezetére 536 412 eFt-ot szükséges átcsoportosítani.

 

Felelős: Danyi Sándor

Elnök

        Határidő: azonnal

 

9/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9/2015.(IV. 29.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

1645

7696

9341

Munkaadókat terhelő járulék

213

1000

1213

Dologi kiadások

760

536

1296

Pénzmaradvány tartalék

775

-775

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

8457

11850

Bevételek

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2618

8457

11075

Költségvetési maradvány

775

0

775

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

8457

11850

 
Felelős: Danyi Sándor Elnök
Határidő: Értelem szerint
 

10/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja:

 

Egri Törvényszék (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Radics Zoltán                         3259 Szentdomonkos, Hóstya u. 11.

 

2./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                   Határidő:        2015. április 30.

 

11/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-i ülésén arról, döntött, hogy Petró Gábor részére visszamenőleges hatállyal 2015. január 01. napjától a munkába járás költségét Feldebrő-Eger viszonylatában támogatják. Az utazási költség számla és bérlet ellenében, utólagosan kerül megtérítésre.

 

12/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosítására

 

2./ Javaslat Munkahelyteremtő és közvetítő program elfogadására (Kiosztásos anyag)

 

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kulcsfelvételének módosítására

 

4./ Javaslat hivatalos tájékoztatás kérésre a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának technikai eszközeiről és a használat szabályozására

 

5./ Javaslat fogadó óra módosítására

 

6./Javaslat Együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (Munkaügyi Központ, Rendőrség)

 

7./ Javaslat bérlet, utazási költség megállapítására

 

8./ Egyebek

 

13/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának XV. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XV.

A testületi ülés tanácskozási rendje

 

1. A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl. Az elnöki és az elnökhelyettesi tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a testületi ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a mindenkori korelnök jogosult összehívni és levezetni.”

                                  

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

14/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkahelyteremtő és közvetítő programjára vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy azt egy későbbi testületi ülésen fogják megtárgyalni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

15/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2014. december 9. napján hozott rendelkezésén túl a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti iroda kulcsának felvételére az alábbi személyeknek biztosít kulcsfelvételi jogot:

 

 

Szőcsi Lajos               HMRNÖ elnökhelyettes

Barkóczi Géza            HMRNÖ képviselő

Berkes Elemér            HMRNÖ képviselő

Suha Jenő                   HMRNÖ képviselő

Botos László              HMRNÖ képviselő

Radics Zoltán             HMRNÖ képviselő

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

16/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának technikai eszközeiről és a használat szabályozásáról szóló hivatalos tájékoztatást tudomásul vette.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

17/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodában hétfőtől péntekig, a hét öt napján, minden nap 9,30 órától 14,30 óráig tart fogadó órát.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

18/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Munkaügyi Központ között korábban megkötött együttműködési megállapodások tekintetében, azok tartalmának megismerése után, egy későbbi testületi ülésen fognak döntést hozni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

19/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 11-i ülésén úgy döntött, hogy Radics Zoltán részére 2015. június hónapra a munkába járás költségét Szentdomonkos-Eger viszonylatában 100 %-ban megtéríti. Az utazási költség a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger Dobó tér 6/A) nevére és címére kiállított számla és a bérletszelvény ellenében, utólagosan kerülhet megtérítésre.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

20/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 11-i ülésén úgy döntött,  hogy 100.000 Ft készpénzt kíván felvenni a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájáról a házipénztárba. A házipénztárból Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese jogosult  készpénzt felvenni maximum 100 ezer forint összeghatárig.

A házipénztárból felvett előleg szabad felhasználású, mellyel a készpénz  házipénztárból történő felvételének napjától számított 30 napon belül szükséges a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére kiállított bizonylatokkal elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

21/2015. (VIII. 12.) képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pont megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

 

 

22/2015. (VIII. 12.) képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét - 15 fő álláskereső 8 órás, 2015. szeptember - október hónapokban megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

23/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötésére.

 

2.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó döntéshez szükséges pénzügyi fedezetről való döntésre 

 

 

24/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén A nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansággal kapcsolatos szabályok megtárgyalására vonatkozó javaslat 3. napirendi pontként történő napirendre vételét nem támogatta.

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

25/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal az alábbi, a módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást köti meg:

 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött egyrészről a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3300 Eger Dobó Tér 6/a. Képviselője Szőcsi Lajos Elnökhelyettes.

 

 

Másrészről: ................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat/ ……………………….……………………….Önkormányzat.

 

Képviselője: .........................................................../ címe:.............................................. .................................................................:

 

 Megállapodás tárgya:

 

1/. A felek megállapodnak abban hogy a ..........................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat/ .......................................................... Önkormányzat helyet biztosit a településén  8 órában hétfőtől péntekig azoknak a személyeknek akiket a  Heves Megyei  Roma Nemzetiségi Önkormányzat az aktuális közfoglalkoztatás keretein belül kihelyez.

 

2/. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalja hogy a helyi települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak/ …………………………………… Önkormányzatnak    lehetőségeihez mérten segíti a munkáját.

Felvilágosításokat nyújt különböző pályázati lehetőségekről. Felméréseket végez az adott településen élő roma lakosságot érintő ügyekben és a törvényes kereteken belül segítséget nyújt.

 

3/. a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat köteles az általa kirendelt személynek az íróeszközt valamint a munkaeszközeit biztosítani.

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jogállása

 

4/. A.......................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló gazdálkodó jogi személy ezért a két önkormányzat a törvényes működéséért saját maga felel.

 

A felek a jelen Megállapodást minden év január 31 napjával felülvizsgálják.

 

A jelen megállapodás 2015. ...................................: hó...................../ napjától hatályos.

 

A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás tartalmát meg ismerték és elolvasva a tartalmával egyet értve írják alá.

 

Kelt: ........................................2015............/.........

 

 

________________________                                 __________________________

Szőcsi Lajos elnökhelyettes                                                        Elnök   

 

                         

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

26/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Barkóczi Géza,   Berkes Elemér,  Botos László, Radics Zoltán, Suha Jenő, Szőcsi Lajos részére képviselőnként 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítést biztosít, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítést felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

27/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I. féléves gazdálkodásáról

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

3. Egyebek

 

28/2015. (IX. 10.) határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28/2015.(IX. 10.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. féléves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

 

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3393

11850

9365

Kiadások

3393

11850

6743

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        2015.09.30.

 

29/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célul tűzi ki a 2016. évre vonatkozóan 40-50 fő foglalkoztatását közfoglalkoztatás keretében, amennyiben az ehhez szükséges önerő, és egyéb szükséges forrás rendelkezésre áll, valamint annak elkülönítéséről a képviselő-testület külön döntést hoz. A közfoglalkoztatási pályázat benyújtását megelőzően szükséges külön képviselő-testületi döntést hozni a pályázatban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

 

                                                                                        

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        2016.02.15


 

30/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy 2015. II. félévében 100-150 fő munkavállaló közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazását tűzi ki célul.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

31/2015. (IX. 10.) határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

31/2015.(IX. 10.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                   Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1645

9341

2574

11915

Munkaadókat terhelő járulék

213

1213

373

1586

Dologi kiadások

760

1296

-97

1199

Pénzmaradvány tartalék

775

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

11850

2850

14700

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2618

11075

2850

13925

Költségvetési maradvány

775

775

0

775

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

11850

2850

14700

 

                                              

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

32/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium által kiírt szociális tüzelőanyag-pályázaton részt kíván venni, továbbá felhatalmazta Berkes Elemér képviselőt a pályázat előkészítésére.

 

 

Felelős:          Berkes Elemér

Határidő:        Értelem szerint

 

33/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a 26/2015. (VIII. 31.) számú Közgyűlési határozattal jóváhagyott, de fel nem használt 50 ezer forint útiköltség-előleg terhére 25 ezer forint Suha Jenő képviselő részére, rendezvény megszervezése céljából kerüljön kifizetésre, utólagos elszámolás mellett.

 

Felelős:          Suha Jenő

Határidő:        Értelem szerint

 

34/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a 26/2015. (VIII. 31.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott,

de fel nem használt útiköltség-előleg terhére 25 ezer forint készpénzt Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese jogosult felvenni.

A felvett előleg szabad felhasználású, mellyel a készpénz  házipénztárból történő felvételének napjától számított 30 napon belül szükséges a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére kiállított bizonylatokkal elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

35/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 • 1. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására

 • 2. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésével, megtartásával kapcsolatos útiköltség biztosítására

 • 3. Javaslat Berkes Elemér képviselő elszámolásának ügyében döntés meghozatalára

 • 4. Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

 

36/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására vonatkozó javaslatot és úgy döntött, hogy a következőkben ismertetett helyszíneken kerül megtartásra a program: 2015. október 30. napján 17,00 órakor Kálban, 2015. november 20. napján 17,00 órakor Hevesen és 2015. november 25. napján 17,00 órakor pedig Pétervásárán. A drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására vonatkozó javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjével egyeztetésre került.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

37/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy Szőcsi Lajos a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese havonta 50 ezer forint útiköltség-térítést jogosult felvenni, utólagos elszámolás mellett, mely összeg kizárólag üzemanyag költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítéssel az elnökhelyettes legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámol.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

38/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy Barkóczi Géza képviselő részére, az általa rendezvény megszervezésére megelőlegezett 21 ezer forint, melyet számlákkal igazolt, házipénztár útján kifizetésre kerüljön.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

39/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy a 36/2015. (X. 21.) határozattal jóváhagyott drogprevenciós rendezvények szervezéséhez, megtartásához kapcsolódóan a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére 15 ezer forint/fő útiköltséget biztosít arra, hogy minden képviselő mind  a három helyszínen megrendezésre kerülő rendezvényen részt vegyen. Az útiköltség felvételére csak az a képviselő jogosult, aki az előzőleg felvett előleggel már elszámolt, ezért Berkes Elemér képviselő csak akkor veheti fel a 15 ezer forintos útiköltség-előleget a házipénztárból, amikor az 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítéssel elszámol.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

40/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy Berkes Elemért az általa 2015.09.03. napján felvett előleg visszafizetésére kötelezi 50.000 Ft összegben. Amennyiben az előleg 2015. október 29. napjáig nem kerül befizetésre a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájára, úgy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi Berkes Elemér ellen. A Heves Megyei Önkormányzat megelőlegezi a fizetési meghagyás díját, amit utólag Berkes Elemérnek kell viselnie.

 

Felelős:          Berkes Elemér, Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselő-testületének tagja

Határidő:        2015. október 29.

 

41/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét – 15 fő álláskereső, 8 órás, 2015. november 1- 2016. február 29-ig megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.


Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

42/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.     Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozat módosítására

2.    Beszámoló a Heves Megyei roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

3.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára

4.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közötti megállapodás felülvizsgálatára

5.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi programtervének elfogadására

6.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadására

7.    Egyebek

 

43/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának XXII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„XXII.

A testület bizottságai

1.    A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság 3 fő

b)

c) Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 3 fő

d) Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 3 fő

                                  

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

44/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:

 

 

„A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. melléklete

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

 

1.         Danyi Sándor                         Elnök

2.         Szőcsi Lajos                           Elnökhelyettes

3.         Barkóczi Géza                        Képviselő

4.         Berkes Elemér            Képviselő

5.         Suha Jenő                               Képviselő

6.         Botos László                          Képviselő

7.         Radics Zoltán                         Képviselő

 

Bizottságok

 

Pénzügyi Bizottság

 

Botos László   elnök

Radics Zoltántag

Suha József     tag

 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

 

Barkóczi Géza elnök

Kökény Attila tag

Pusoma Tibor  tag

 

Szociális-, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

 

Suha Jenő elnök

Baranyi Béla   tag

Nagy Andrásné tag”

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

45/2015.(XI. 30.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3393

14700

12662

Kiadások

3393

14700

10403

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

46/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat között 2012. évben megkötött együttműködési megállapodás felbontására irányuló módosító indítványt nem támogatja.

 

 

47/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodás változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnökhelyettese gondoskodjon. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatkozva a felülvizsgált megállapodás beiktatandó V. Egyéb rendelkezések 3./ pontjára is figyelemmel felhívja a Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának figyelmét arra, hogy a megállapodás jövőbeli végrehajtása során a testületi ülések meghívói, valamint közmeghallgatás esetén annak közleménye kapcsán az azokra meghívottak személyét az Elnökkel/Elnökhelyettessel előzetesen egyeztesse, és azokat részükre is postázza.

 


Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

48/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság között 2014. évben megkötött együttműködési megállapodásban rögzítetteket felülvizsgálta és annak eredményeképpen változatlan formában, hatályában fenntartotta.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

49/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy az alábbi pontok szerint határozza meg a célkitűzéseit és a feladatait 2016. évre vonatkozóan:

 

1.    Fellép minden olyan tevékenység, rendelkezés ellen, amely miatt az általa képviselt népréteghez tartozó lakosságot hátrányos vagy jogellenes megkülönböztetés éri.

2.    Különböző akciókat és kezdeményezéseket szervez annak érdekében, hogy az által képviselt népréteghez tartozó állampolgárokat teljes értékű tagjaként ismerje el a társadalom

3.    Az általa képviselt népréteg jogtalan megkülönböztetése esetén jogorvoslatot kezdeményez.

4.    Szükséges esetben az állami szervekhez, a pártokhoz, valamint különböző társadalmi szervekhez javaslatokat terjeszt elő.

5.    A társadalom mobilitását követve fellép az élet- és munkakörülmények javítása érdekében.

6.    Érdekvédelmi eszközökkel törekszik a cigányság kultúrájának megőrzésére és ápolására, oktatási-nevelési struktúrák kialakítására.

7.    Érdekvédelmi munkájában együttműködik minden törvényesen működő cigány és nem cigány szervezettel, önkormányzattal, valamint céljainak megfelelően külföldi kapcsolatokat létesít.

8.    Törekszik az identitástudat megőrzésére és erősítésére.

9.    Támogatás nyújt szociálisan indokolt esetekben magánszemélyeknek, helyi szervezeteknek célkitűzéseihez és feladatai megvalósításához csatlakozó, illetve a vele együttműködő szervezeteknek, önkormányzatoknak.

10.    Támogatás nyújthat minden olyan programhoz, amely a Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljainak megvalósítását elősegíti.

11.    Támogatás nyújthat minden olyan személynek, aki a cigányság integrálódását elősegíti és a programjában rögzített célkitűzéseinek megvalósítása érdekében feladatokat lát el.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

50/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a munkahelyteremtést határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

51/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a cigány kultúra megelevenítését, ápolását, és gyakorlását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

52/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban kulturális napok, rendezvények szervezését, ideértve a roma és nem roma aktivisták vagy képviselők illetve roma írók, költők kitüntetését, gasztronómiai főzőversenyek szervezését, sport rendezvényeket, ki mit tud rendezvényeket valamint drog prevenciós rendezvényeket, más országokban élő roma nemzetiségek kultúrájának megismerését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

53/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban fiatalok és időskorúak részére a társadalmi közéletbe való beilleszkedéshez oktatások és képzések szervezését határozza el. 

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

54/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban krízis helyzetekben az általa képviselt családnak saját költségvetéséből támogatás nyújtását határozza el, melyhez képviselői testületi határozat szükséges.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

55/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban mikulás ünnepségek, adományozási, és karitatív rendezvények szervezését, megvalósítását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

56/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban gyerekeknek, felnőtteknek Roma Integrációs program szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

57/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a munkaügyi szervezettel együttműködve Esélyteremtő Programok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

58/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban hátrányos helyzetű iskolás, óvodás gyermekek tantárgyi felzárkóztatását határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

59/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban olyan oktatási rendszer kialakítását határozza el, amelyben a romák megismerik a saját kultúrájukat, hagyományos cigányzenei oktatásokkal, roma nyelvi oktatások szervezésével és megrendezésével.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

60/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Ifjúsági táboroztatások szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

61/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban egységügyi programok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül.

A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

62/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban sportnapok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

63/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Drogprevenciós rendezvények szervezését és sajátos módon való megrendezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

64/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban vegyes népkultúra megismerésére szóló rendezvény szervezését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

65/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban tanfolyamok, oktatások szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

66/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban más ország kisebbségi néprétegének megismerése érdekében kulturális eszmecserét határoz el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

67/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Bibliai Oktatások szervezését határozza el. A program fontos minden olyan roma család életében, akik mély szegénységben élnek hisz más kiút nincs csak Isten.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

68/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2016. évre vonatkozó munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

Melléklet a 68/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 5.

 

NAPIREND

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2.    Egyebek

- Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. április 8.

 

NAPIREND

1        Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

3.      Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Heves megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kisebbségi közügyek ellátását célzó, halmozottan hátrányos helyzetű roma álláskeresők érdekében

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

4.      Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. szeptember 09.

 

NAPIREND

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. év I. féléves gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

3.      Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

 

Előadó:           Pelyhe Gábor

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

4.      Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. november 28.

 

NAPIREND

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

69/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  a nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatására kiírt nyílt pályázaton részt kíván venni. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó dokumentumokat írja alá

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

A felhívás kódja: NEMZ-CISZ-16

 

70/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására kiírt nyílt pályázaton részt kíván venni. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó dokumentumokat írja alá

 

A felhívás kódja: NEMZ-KUL-16

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

71/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására kiírt nyílt pályázaton részt kíván venni.

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó dokumentumokat írja alá.

 

A felhívás kódja: NEMZ-TAB-16

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

72/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által

 

-          nemzetiségi civil szervezetek2016. évi költségvetési támogatására kiírt,

(A felhívás kódja: NEMZ-CISZ-16)

-          a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására kiírt,

(A felhívás kódja: NEMZ-KUL-16)

-          nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborokmegvalósítására kiírt,

(A felhívás kódja: NEMZ-TAB-16)

 

nyílt pályázatokon részt kíván venni. A fent három pályázat megírására a testület megbízza Juhász Emese (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 171., adószám: 67274651-1-30, nyilvántartási szám: 44619517) egyéni vállalkozót és vele megbízási szerződést köt.  A megbízás díja pályázatonként bruttó 20 ezer forint, amely számla ellenében, a teljesítést követően, átutalással kerül kifizetésre.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*