2024 July 25, Thursday
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2018. évi határozatok
20
Apr 2018
PDF
Print
E-mail

1/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 6. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítása

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

 

2/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2017.(IV.11.) közgyűlési határozattal elfogadott 2017. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás IV.

Módosított előirányzat

Kiadások

 

 

 

Adatok Ft

Személyi juttatások

2  177 794

19 164 534

-810 390

18 354 144

Munkaadókat terhelő járulék

424 000

 

2 997 895

0

2 997 895

Dologi kiadások

1 564 000

1 641 341

-311 505

1 329 836

Egyéb működési támogatás

0

140 000

0

140 000

Pénzmaradvány tartalék

1 540 669

 

1 540 669

0

1 540 669

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

24 362 544

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

4 166 794

23     943 770

-1 121 895

22 821 875

Költségvetési maradvány

1 540 669

1 540 669

0

1 540 669

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

 

24 362 544

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                   Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

3/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét                5 643 889 Ft-ban

kiadási főösszegét                 5 643 889 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2018. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                             Személyi jellegű kiadás880 000 Ft

                                             Járulék                                      456 066 Ft

                                             Dologi jellegű kiadás                 1 202 821 Ft

Pénzmaradvány tartalék          3 105 002 Ft

 

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         2018. december 31.

 

 

4/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                                       Felelős:          Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                                   Határidő:      Értelem szerint

 

5/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy részt kíván venni - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtásában.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

6/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 06-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos

Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

7/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parád Nagyközségben 2018. február 10. napján megrendezésre kerülő Télbúcsúztató roma ünnep alkalmából szervezett rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Parádi Roma Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. március 31. napja

 

 

8/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2018. február 24. napján Feldebrő községben tartandó „Feldebrői főzőverseny” támogatására irányuló előterjesztést és úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban kíván támogatást biztosítani a feldebrői roma közösség részére.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

9/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai napon döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyéül szolgáló (3300 Eger, Dobó tér 6/A) irodahelyiségben politikai célú rendezvény nem tartható.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

10/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

3./ Egyebek

                                                                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:        Értelem szerint

 

11/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

I.          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

II.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 12. 31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 3 105 002 Ft. Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2018-ban kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit tartalmazza 2 644 360 Ft összegben, a kapcsolódó járulékokat 270 756 Ft összegben, valamint 189 886 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Azonnal

 

 

 

12/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamintaMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                       

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

9 341 966

10 316 853

Egyéb működési támogatások

1 564 000

0

1 564 000

Költségvetési maradvány

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 119 734

11 999 734

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 137 348

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

189 886

1 392 707

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

-3 105 002

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

13/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy támogatja a Kápolna községben élő Báder János (szül.:Eger, 1994.02.21., an.: Szabó Anikó) 3355 Kápolna, Dankó tér 8. sz. alatti lakosnak a környékbeli tehetséges gyerekek zenei tanulmányai érdekében tett erőfeszítéseit, ezért 50.000.-Ft-os céltámogatást különít el a zeneoktatás költségeinek fedezetére.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                               Radics Zoltán

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                               Közgyűlésének tagja

      Határidő:         értelem szerint

 

14/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000.-Ft-ot különít el a Gyöngyös városában 2018. május 04. napján megrendezésre kerülő „Roma-Magyar Kultúra Napja” alkalmából szervezett kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a rendezvényt szervező Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. június 30. napja

 

15/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 50.000.-Ft-ot különít el a Bükkszenterzsébet községben 2018. június 30. napján megrendezésre kerülő „Táncos lábak a roma kultúráért” c. kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                                Suha Jenő  Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. július 31. napja

 

16/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy a hevesaranyosi gyermekek 2018. évi nyári táboroztatása támogatására 50.000.-Ft összeget különít el, a Siófokon megrendezett tábor étkezési költségeinek fedezetére. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. augusztus 31. napja

 

 

 

17/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. október 2. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

2./ Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. féléves gazdálkodásáról

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

4./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

5./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:                       Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                   Határidő:                    Értelem szerint

 

18/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. október 2-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        azonnal

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

19/2018.(X.2.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

 

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítotás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

10 316 853

-72 214

 

10 244 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

1 564 000

869 782

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

0

219 000

219 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

1 016 568

 

16 002 423

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11    999 734

-          72 214

11 927 520

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

0

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

1 392 707

-622 970

769 737

Egyéb elvonások

0

0

222 970

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

0

300 000

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

0

100 000

100 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

1 088 782

1 088 782

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

14 985 855

16 002 423

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

20/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        2019.03.31.

 

 

 

 

 

 

 

21/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot a 2018-ban indult és 2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatási program lezárásával kapcsolatos – a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő - munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetéseken történő képviseletre és tárgyalásra, a záróbeszámoló elkészítésére.

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

3./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

22/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot különít el nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:        értelem szerint

 

23/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Egerbakta községben 2018. november 17. napján megrendezésre kerülő kihelyezett munkaértekezlet alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő egyéb költségekre 200.000,- Ft álljon rendelkezésre, mely összeget utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

24/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Feldebrő községben 2018. október 20-21. napján megrendezésre kerülő „Drogmegelőzési nap” alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Keresztény Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére a Keresztény Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

25/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Gyöngyös városban 2018. október 12. napján megrendezésre kerülő Dankó Pista Emlékverseny alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

26/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemér képviselő részére. Ezen összeg a Roma Platform programsorozatra történő utazások kapcsán felmerült költség megtérítésére szolgál, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

 

27/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 28. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

3.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

4.      Javaslat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtandó rendkívüli segélyről

5.      Egyebek

Közmeghallgatás

                                    Felelős:            Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:         Értelem szerint

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28/2018. (XI.28.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

5 643 889

16 002 423

16 002 423

Kiadások

5 643 889

16 002 423

14 134 527

 

                                               Felelős: Danyi Sándor

                                                             Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

 

                                               Határidő: 2018. november 28.

 

 

29/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon.

 

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök             

Határidő:                     Értelem szerint, figyelemmel az Együttműködési megállapodás Nektv-ben rögzített felülvizsgálatának határidejére is

 

 

 

Együttműködési megállapodás

 

(Az Egerben, 2012. május 30. napján létre jött megállapodás szövegében, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2018. (XI.30.) számú határozatával és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése .…/2018.(XI.28.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész dőlt betűvel szedett.)

 

Amely létrejött egyrészről

Heves Megyei Önkormányzat(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat

 

Másrészről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat(3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, adószáma: 15762348-2-10), mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat

 

között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az alábbi feltételekkel:

 

I.       Általános rendelkezések

 

1./A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését. A Megállapodás főbb területei:

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei.

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás.

- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein.

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek figyelembe vételre

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény),

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet

-  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

 

1./A Megyei Önkormányzat a Nek. Törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet használat költsége.

 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. számú, a 11,7  m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt.

2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el.

3./A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.

4./Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei Önkormányzat viseli.

 

III.  A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás

 

A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

1./Heves Megye Főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.

2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

3./A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnökefebruár 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat testületének.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat információt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határidőben eleget tudjon tenni.

A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása érdekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a felelős.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók.

 

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet.

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályanaprakész nyilvántartást vezet.

 

B./ Beszámolási kötelezettség:

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöketerjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.  

A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

 

C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodási rendjéről szólóbelső szabályzataHeves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 2/2015. (I.12.) számú utasítása melléklete, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

 

 

2./A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik.

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzata rögzíti.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik.

 

3./ Ellenjegyzés:

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Megyei Önkormányzati Hivatal Nemzetiségi Önkormányzat hatályos szabályzata szerint, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felhatalmazott személy jogosult.

A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

-          a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

-          a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és

-          a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

 

4./ Teljesítésigazolás:

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve a Közgyűlés 8/2017. (II.9.) sz. 21/2018. (X.2.) sz. határozata alapján kizárólag a közfoglalkoztatás vonatkozásában az elnökhelyettes Berkes Elemér a Nemzetiségi Önkormányzat tagja jogosult.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1)bekezdése szerint minősülő más fizetési kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.

 

 

5./ Érvényesítés:

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója írásban jogosult.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e.

 

6./ Utalványozás:

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

 

D./ Összeférhetetlenségi követelmények:

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a MegyeiNemzetiségi Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

 

E./ Gazdálkodás:

1./A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját a Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére

-          fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla; fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) alcímű számlákat

-          letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,

-          devizaszámlát vezethet.

2./A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támogatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára kerül utalásra.

3./A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

 

IV.             A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein

 

1./Heves Megye Főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

V.   Egyéb rendelkezések

 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok közzététele útján - megjelenést biztosít.

2./A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:

- 32 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759, NRH08070020, 4052701)

- 2 darab TFT monitor (gyári szám:ETL480200174001B16394J,HA17HMCY903331J 706NDXQGD258)

- 1 darab lézernyomtató (gyári szám: XWH6200732)

- 1 darab HP 1320 nyomtató (gyári száma: CNM7550362)

- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140)

- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék

- 1 darab Cisco kábelmodem(UPC Mo. Kft. tulajdona)

- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263)

- 1 darab 8 portos switch

- 17 db szék, 1 db bőrszék, 1 db forgószék

- 1 db állófogas

- 1 2 db íróasztal, 4 db kisasztal, tárgyalóasztal

- 1 db ventilátor

- 3 db faliújság

- beépített szekrénysor

- 1 db Sencor SVC 45BK típusú porszívó

 

3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

4./Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – módosítják.

5./Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap.

6./Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

 

Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

 

 

Eger, 2018. november                                                      Eger, 2018. november

 

Heves Megyei Önkormányzat

Szabó Róbert

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlésének Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:

Eger, 2018. november

 

 

……………………………………

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Osztály

 

 

30/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2019. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

                                    Felelős:                       Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:         Értelem szerint


 

Melléklet a 30/2018. (XI. 28.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. február 6.

NAPIREND

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi  költségvetésének elfogadására

1.      Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

2.      HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Egyebek

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. április 3.

NAPIREND

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

  1. Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 11.

NAPIREND

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

3.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

4.      Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor

                                                 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

5.      Egyebek

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 27.

NAPIREND

6.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

7.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

8.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

         HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

9.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

10.   Egyebek

 

Közmeghallgatás

 

31/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyaltaa 2018. november 1-jén bekövetkezett tűzeset kapcsán keletkezett károk enyhítése céljából, Balog Erika és családja részére rendkívüli segély nyújtására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy pénzbeli segély helyett más formában nyújtott segítség útján kívánja támogatni a nehéz körülmények között lévő családot.

 

                                    Felelős:            Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                          

                                    Határidő:         Értelem szerint

 

 

32/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy Kiss Zsuzsanna (adószám:8382672124) 3355 Kápolna, Petőfi út 19. szám alatti lakos részére a nemzetiségi önkormányzat, mint kedvezményezett 2018. február 05. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási programja lezárásához a HE-02M/01/005982-1/2018 szám alatt létrejött Hatósági szerződés kapcsán szükséges záró beszámoló elkészítésére tekintettel készpénzben kifizetendő bruttó 30.000,- Ft összegű megbízási díj illeti meg, melynek tárgyában kötendő megállapodás aláírására a Közgyűlés elnökét felhatalmazza

 

                                                            Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

 

33/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat előkészítése és benyújtása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

 

34/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, a 22/2018. (X.2.) közgyűlési határozattal a nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából elkülönített 500.000.-Ft összeget 600.000.Ft összegre növeli, melyből 300.000.-Ft előlegként Barkóczi Géza képviselő részére kifizethető. Az összeg teljes elszámolása utólagosan, számla ellenében történik. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:            Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

35/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy a Mátraderecskén 2018. december 29-én megrendezésre kerülő Foci gála sportrendezvény megrendezésével kapcsolatos étel- és italfogyasztás biztosítására, az étkezési költségek kiegyenlítésére 400.000.-Ft összeggel támogatja az esemény lebonyolítását. Az összeg számla ellenében utólagosan fizethető ki.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

36/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Keresztény Egyesülettel „Drogmegelőzési nap” rendezvény, valamint az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel a „Dankó Pista verseny” támogatása tárgyában kötött támogatási megállapodásokban a támogatott szervezetek részére biztosított elszámolási/beszámolási határidőt meghosszabbítja azzal, hogy a felhatalmazza elnökét, hogy a megkötött megállapodásoknak a támogatásokkal való elszámolásáról szóló pontjában megadott határidőt – írásbeli megállapodás formájában - 2018. november 30. napjáról 2018. december 31. napjára módosítsa.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

 

37/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogyKözgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére 50.000,-Ft összegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, utólagos, 2018. december 31. napi elszámolás mellett.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

38/2018. (XII.5.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 5. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Sürgősségi indítvány Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi III. költségvetés módosítása

2.   Egyebek

 

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:        Értelem szerint

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

39/2018.(XII.05.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosítás II.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

10 244 639

1 793 380

 

12 038 019

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

0

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

219 000

59 000

278 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

16 002 423

 

1 852 380

 

17 854 803

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 927 520

2 157 271

14 084 791

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

123 831

1 717 245

Dologi kiadások

1 202 821

769 737

-43 740

725 997

Egyéb szolgáltatások/ üzemorvos

0

0

3 8000

3 800

Egyéb elvonások

0

222 970

0

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

0

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

100 000

500 000

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

0

200 000

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

1 088 782

-1 088 782

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

16 002 423

1 852 380

 

17 854 803

 

 

 

Felelős: Danyi Sándor

  Elnök

      Határidő: Értelem szerint

 

 

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*