2024 July 25, Thursday
Főoldal  //  Önkormányzati Hivatal  //  Közzétételi lista  //  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
PDF
Print
E-mail

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény.
2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A területfejlesztésről és a terülterendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.15.) Önkormányzati rendelet

A Heves Megyei Önkormányzat szabályzatai

 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

A Heves Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatait a Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

A Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.15.) Önkormányzati rendelet

A Heves Megyei Közgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei

A Heves Megyei Közgyűlés ülésterve

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

A Heves Megyei Közgyűlés üléseire benyújtott előterjesztések

 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

A Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala belső ellenőrzési terve.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Heves Megye Önkormányzatának és Önkormányzati Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata.

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

A Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások listáját a Heves Megye Közgyűlésének 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 12. melléklete tartalmazza.

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

A Heves Megyei Önkormányzatnak itt közzétehető adata nincsen.

 

<<< Szervezeti, személyzeti adatok           Gazdálkodási adatok >>>

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*